Module 23: The Appendicular Skeleton

Lesson 4: Bones of the Lower Limb

Xương Chi Dưới

Nội dung bài học:
Mỗi bài học (lesson) bao gồm 4 phần chính: Thuật ngữ, Luyện Đọc, Luyện Nghe, và Bàn Luận.
Sử dụng tính năng:
Bôi hoặc nhấp đôi vào từ, sau đó ấn vào biểu tượng để tra nghĩa từ đó. Khi bạn đưa chuột đến câu (hoặc khi nhấp vào câu trên màn hình điện thoại), gợi ý về cách hiểu câu đó sẽ hiện lên. Cuối cùng, bạn có thể đánh dấu hoàn thành toàn bộ bài học bằng cách ấn vào nút “Hoàn Thành” ở cuối trang.
Đăng ký và đăng nhập
Bạn cần đăng ký và đăng nhập vào tài khoản để lưu quá trình học.
Dưới đây là danh sách những thuật ngữ Y khoa của module The Appendicular Skeleton.
Khái quát được số lượng thuật ngữ sẽ xuất hiện trong bài đọc và nghe sẽ giúp bạn thoải mái tiêu thụ nội dung hơn. Sau khi hoàn thành nội dung đọc và nghe, bạn hãy quay lại đây và luyện tập (practice) để quen dần các thuật ngữ này. Đừng ép bản thân phải nhớ các thuật ngữ này vội vì bạn sẽ gặp và ôn lại danh sách này trong những bài học (lesson) khác của cùng một module.

Medical Terminology: The Appendicular Skeleton

acetabulum
large, cup-shaped cavity located on the lateral side of the hip bone; formed by the junction of the ilium, pubis, and ischium portions of the hip bone
acromial end of the clavicle
lateral end of the clavicle that articulates with the acromion of the scapula
acromial process
acromion of the scapula
acromioclavicular joint
articulation between the acromion of the scapula and the acromial end of the clavicle
acromion
flattened bony process that extends laterally from the scapular spine to form the bony tip of the shoulder
adductor tubercle
small, bony bump located on the superior aspect of the medial epicondyle of the femur
anatomical neck
line on the humerus located around the outside margin of the humeral head
ankle joint
joint that separates the leg and foot portions of the lower limb; formed by the articulations between the talus bone of the foot inferiorly, and the distal end of the tibia, medial malleolus of the tibia, and lateral malleolus of the fibula superiorly
anterior border of the tibia
narrow, anterior margin of the tibia that extends inferiorly from the tibial tuberosity
anterior inferior iliac spine
small, bony projection located on the anterior margin of the ilium, below the anterior superior iliac spine
anterior sacroiliac ligament
strong ligament between the sacrum and the ilium portions of the hip bone that supports the anterior side of the sacroiliac joint
anterior superior iliac spine
rounded, anterior end of the iliac crest
apical ectodermal ridge
enlarged ridge of ectoderm at the distal end of a limb bud that stimulates growth and elongation of the limb
arcuate line of the ilium
smooth ridge located at the inferior margin of the iliac fossa; forms the lateral portion of the pelvic brim
arm
region of the upper limb located between the shoulder and elbow joints; contains the humerus bone
auricular surface of the ilium
roughened area located on the posterior, medial side of the ilium of the hip bone; articulates with the auricular surface of the sacrum to form the sacroiliac joint
base of the metatarsal bone
expanded, proximal end of each metatarsal bone
bicipital groove
intertubercular groove; narrow groove located between the greater and lesser tubercles of the humerus
calcaneus
heel bone; posterior, inferior tarsal bone that forms the heel of the foot
capitate
from the lateral side, the third of the four distal carpal bones; articulates with the scaphoid and lunate proximally, the trapezoid laterally, the hamate medially, and primarily with the third metacarpal distally
capitulum
knob-like bony structure located anteriorly on the lateral, distal end of the humerus
carpal bone
one of the eight small bones that form the wrist and base of the hand; these are grouped as a proximal row consisting of (from lateral to medial) the scaphoid, lunate, triquetrum, and pisiform bones, and a distal row containing (from lateral to medial) the trapezium, trapezoid, capitate, and hamate bones
carpal tunnel
passageway between the anterior forearm and hand formed by the carpal bones and flexor retinaculum
carpometacarpal joint
articulation between one of the carpal bones in the distal row and a metacarpal bone of the hand
clavicle
collarbone; elongated bone that articulates with the manubrium of the sternum medially and the acromion of the scapula laterally
coracoclavicular ligament
strong band of connective tissue that anchors the coracoid process of the scapula to the lateral clavicle; provides important indirect support for the acromioclavicular joint
coracoid process
short, hook-like process that projects anteriorly and laterally from the superior margin of the scapula
coronoid fossa
depression on the anterior surface of the humerus above the trochlea; this space receives the coronoid process of the ulna when the elbow is maximally flexed
coronoid process of the ulna
projecting bony lip located on the anterior, proximal ulna; forms the inferior margin of the trochlear notch
costoclavicular ligament
band of connective tissue that unites the medial clavicle with the first rib
coxal bone
hip bone
cuboid
tarsal bone that articulates posteriorly with the calcaneus bone, medially with the lateral cuneiform bone, and anteriorly with the fourth and fifth metatarsal bones
deltoid tuberosity
roughened, V-shaped region located laterally on the mid-shaft of the humerus
distal radioulnar joint
articulation between the head of the ulna and the ulnar notch of the radius
distal tibiofibular joint
articulation between the distal fibula and the fibular notch of the tibia
elbow joint
joint located between the upper arm and forearm regions of the upper limb; formed by the articulations between the trochlea of the humerus and the trochlear notch of the ulna, and the capitulum of the humerus and the head of the radius
femur
thigh bone; the single bone of the thigh
fibula
thin, non-weight-bearing bone found on the lateral side of the leg
fibular notch
wide groove on the lateral side of the distal tibia for articulation with the fibula at the distal tibiofibular joint
flexor retinaculum
strong band of connective tissue at the anterior wrist that spans the top of the U-shaped grouping of the carpal bones to form the roof of the carpal tunnel
foot
portion of the lower limb located distal to the ankle joint
forearm
region of the upper limb located between the elbow and wrist joints; contains the radius and ulna bones
fossa
(plural = fossae) shallow depression on the surface of a bone
fovea capitis
minor indentation on the head of the femur that serves as the site of attachment for the ligament to the head of the femur
glenohumeral joint
shoulder joint; formed by the articulation between the glenoid cavity of the scapula and the head of the humerus
glenoid cavity
(also, glenoid fossa) shallow depression located on the lateral scapula, between the superior and lateral borders
gluteal tuberosity
roughened area on the posterior side of the proximal femur, extending inferiorly from the base of the greater trochanter
greater pelvis
(also, greater pelvic cavity or false pelvis) broad space above the pelvic brim defined laterally by the fan-like portion of the upper ilium
greater sciatic foramen
pelvic opening formed by the greater sciatic notch of the hip bone, the sacrum, and the sacrospinous ligament
greater sciatic notch
large, U-shaped indentation located on the posterior margin of the ilium, superior to the ischial spine
greater trochanter
large, bony expansion of the femur that projects superiorly from the base of the femoral neck
greater tubercle
enlarged prominence located on the lateral side of the proximal humerus
hallux
big toe; digit 1 of the foot
hamate
from the lateral side, the fourth of the four distal carpal bones; articulates with the lunate and triquetrum proximally, the fourth and fifth metacarpals distally, and the capitate laterally
hand
region of the upper limb distal to the wrist joint
head of the femur
rounded, proximal end of the femur that articulates with the acetabulum of the hip bone to form the hip joint
head of the fibula
small, knob-like, proximal end of the fibula; articulates with the inferior aspect of the lateral condyle of the tibia
head of the humerus
smooth, rounded region on the medial side of the proximal humerus; articulates with the glenoid fossa of the scapula to form the glenohumeral (shoulder) joint
head of the metatarsal bone
expanded, distal end of each metatarsal bone
head of the radius
disc-shaped structure that forms the proximal end of the radius; articulates with the capitulum of the humerus as part of the elbow joint, and with the radial notch of the ulna as part of the proximal radioulnar joint
head of the ulna
small, rounded distal end of the ulna; articulates with the ulnar notch of the distal radius, forming the distal radioulnar joint
hip bone
coxal bone; single bone that forms the pelvic girdle; consists of three areas, the ilium, ischium, and pubis
hip joint
joint located at the proximal end of the lower limb; formed by the articulation between the acetabulum of the hip bone and the head of the femur
hook of the hamate bone
bony extension located on the anterior side of the hamate carpal bone
humerus
single bone of the upper arm
iliac crest
curved, superior margin of the ilium
iliac fossa
shallow depression found on the anterior and medial surfaces of the upper ilium
ilium
superior portion of the hip bone
inferior angle of the scapula
inferior corner of the scapula located where the medial and lateral borders meet
inferior pubic ramus
narrow segment of bone that passes inferiorly and laterally from the pubic body; joins with the ischial ramus to form the ischiopubic ramus
infraglenoid tubercle
small bump or roughened area located on the lateral border of the scapula, near the inferior margin of the glenoid cavity
infraspinous fossa
broad depression located on the posterior scapula, inferior to the spine
intercondylar eminence
irregular elevation on the superior end of the tibia, between the articulating surfaces of the medial and lateral condyles
intercondylar fossa
deep depression on the posterior side of the distal femur that separates the medial and lateral condyles
intermediate cuneiform
middle of the three cuneiform tarsal bones; articulates posteriorly with the navicular bone, medially with the medial cuneiform bone, laterally with the lateral cuneiform bone, and anteriorly with the second metatarsal bone
interosseous border of the fibula
small ridge running down the medial side of the fibular shaft; for attachment of the interosseous membrane between the fibula and tibia
interosseous border of the radius
narrow ridge located on the medial side of the radial shaft; for attachment of the interosseous membrane between the ulna and radius bones
interosseous border of the tibia
small ridge running down the lateral side of the tibial shaft; for attachment of the interosseous membrane between the tibia and fibula
interosseous border of the ulna
narrow ridge located on the lateral side of the ulnar shaft; for attachment of the interosseous membrane between the ulna and radius
interosseous membrane of the forearm
sheet of dense connective tissue that unites the radius and ulna bones
interosseous membrane of the leg
sheet of dense connective tissue that unites the shafts of the tibia and fibula bones
interphalangeal joint
articulation between adjacent phalanx bones of the hand or foot digits
intertrochanteric crest
short, prominent ridge running between the greater and lesser trochanters on the posterior side of the proximal femur
intertrochanteric line
small ridge running between the greater and lesser trochanters on the anterior side of the proximal femur
intertubercular groove (sulcus)
bicipital groove; narrow groove located between the greater and lesser tubercles of the humerus
ischial ramus
bony extension projecting anteriorly and superiorly from the ischial tuberosity; joins with the inferior pubic ramus to form the ischiopubic ramus
ischial spine
pointed, bony projection from the posterior margin of the ischium that separates the greater sciatic notch and lesser sciatic notch
ischial tuberosity
large, roughened protuberance that forms the posteroinferior portion of the hip bone; weight-bearing region of the pelvis when sitting
ischiopubic ramus
narrow extension of bone that connects the ischial tuberosity to the pubic body; formed by the junction of the ischial ramus and inferior pubic ramus
ischium
posteroinferior portion of the hip bone
knee joint
joint that separates the thigh and leg portions of the lower limb; formed by the articulations between the medial and lateral condyles of the femur, and the medial and lateral condyles of the tibia
lateral border of the scapula
diagonally oriented lateral margin of the scapula
lateral condyle of the femur
smooth, articulating surface that forms the distal and posterior sides of the lateral expansion of the distal femur
lateral condyle of the tibia
lateral, expanded region of the proximal tibia that includes the smooth surface that articulates with the lateral condyle of the femur as part of the knee joint
lateral cuneiform
most lateral of the three cuneiform tarsal bones; articulates posteriorly with the navicular bone, medially with the intermediate cuneiform bone, laterally with the cuboid bone, and anteriorly with the third metatarsal bone
lateral epicondyle of the femur
roughened area of the femur located on the lateral side of the lateral condyle
lateral epicondyle of the humerus
small projection located on the lateral side of the distal humerus
lateral malleolus
expanded distal end of the fibula
lateral supracondylar ridge
narrow, bony ridge located along the lateral side of the distal humerus, superior to the lateral epicondyle
leg
portion of the lower limb located between the knee and ankle joints
lesser pelvis
(also, lesser pelvic cavity or true pelvis) narrow space located within the pelvis, defined superiorly by the pelvic brim (pelvic inlet) and inferiorly by the pelvic outlet
lesser sciatic foramen
pelvic opening formed by the lesser sciatic notch of the hip bone, the sacrospinous ligament, and the sacrotuberous ligament
lesser sciatic notch
shallow indentation along the posterior margin of the ischium, inferior to the ischial spine
lesser trochanter
small, bony projection on the medial side of the proximal femur, at the base of the femoral neck
lesser tubercle
small, bony prominence located on anterior side of the proximal humerus
ligament of the head of the femur
ligament that spans the acetabulum of the hip bone and the fovea capitis of the femoral head
limb bud
small elevation that appears on the lateral side of the embryo during the fourth or fifth week of development, which gives rise to an upper or lower limb
linea aspera
longitudinally running bony ridge located in the middle third of the posterior femur
lunate
from the lateral side, the second of the four proximal carpal bones; articulates with the radius proximally, the capitate and hamate distally, the scaphoid laterally, and the triquetrum medially
medial border of the scapula
elongated, medial margin of the scapula
medial condyle of the femur
smooth, articulating surface that forms the distal and posterior sides of the medial expansion of the distal femur
medial condyle of the tibia
medial, expanded region of the proximal tibia that includes the smooth surface that articulates with the medial condyle of the femur as part of the knee joint
medial cuneiform
most medial of the three cuneiform tarsal bones; articulates posteriorly with the navicular bone, laterally with the intermediate cuneiform bone, and anteriorly with the first and second metatarsal bones
medial epicondyle of the femur
roughened area of the distal femur located on the medial side of the medial condyle
medial epicondyle of the humerus
enlarged projection located on the medial side of the distal humerus
medial malleolus
bony expansion located on the medial side of the distal tibia
metacarpal bone
one of the five long bones that form the palm of the hand; numbered 1–5, starting on the lateral (thumb) side of the hand
metacarpophalangeal joint
articulation between the distal end of a metacarpal bone of the hand and a proximal phalanx bone of the thumb or a finger
metatarsal bone
one of the five elongated bones that forms the anterior half of the foot; numbered 1–5, starting on the medial side of the foot
metatarsophalangeal joint
articulation between a metatarsal bone of the foot and the proximal phalanx bone of a toe
midcarpal joint
articulation between the proximal and distal rows of the carpal bones; contributes to movements of the hand at the wrist
navicular
tarsal bone that articulates posteriorly with the talus bone, laterally with the cuboid bone, and anteriorly with the medial, intermediate, and lateral cuneiform bones
neck of the femur
narrowed region located inferior to the head of the femur
neck of the radius
narrowed region immediately distal to the head of the radius
obturator foramen
large opening located in the anterior hip bone, between the pubis and ischium regions
olecranon fossa
large depression located on the posterior side of the distal humerus; this space receives the olecranon process of the ulna when the elbow is fully extended
olecranon process
expanded posterior and superior portions of the proximal ulna; forms the bony tip of the elbow
patella
kneecap; the largest sesamoid bone of the body; articulates with the distal femur
patellar surface
smooth groove located on the anterior side of the distal femur, between the medial and lateral condyles; site of articulation for the patella
pectineal line
narrow ridge located on the superior surface of the superior pubic ramus
pectoral girdle
shoulder girdle; the set of bones, consisting of the scapula and clavicle, which attaches each upper limb to the axial skeleton
pelvic brim
pelvic inlet; the dividing line between the greater and lesser pelvic regions; formed by the superior margin of the pubic symphysis, the pectineal lines of each pubis, the arcuate lines of each ilium, and the sacral promontory
pelvic girdle
hip girdle; consists of a single hip bone, which attaches a lower limb to the sacrum of the axial skeleton
pelvic inlet
pelvic brim
pelvic outlet
inferior opening of the lesser pelvis; formed by the inferior margin of the pubic symphysis, right and left ischiopubic rami and sacrotuberous ligaments, and the tip of the coccyx
pelvis
ring of bone consisting of the right and left hip bones, the sacrum, and the coccyx
phalanx bone of the foot
(plural = phalanges) one of the 14 bones that form the toes; these include the proximal and distal phalanges of the big toe, and the proximal, middle, and distal phalanx bones of toes two through five
phalanx bone of the hand
(plural = phalanges) one of the 14 bones that form the thumb and fingers; these include the proximal and distal phalanges of the thumb, and the proximal, middle, and distal phalanx bones of the fingers two through five
pisiform
from the lateral side, the fourth of the four proximal carpal bones; articulates with the anterior surface of the triquetrum
pollex
(also, thumb) digit 1 of the hand
posterior inferior iliac spine
small, bony projection located at the inferior margin of the auricular surface on the posterior ilium
posterior sacroiliac ligament
strong ligament spanning the sacrum and ilium of the hip bone that supports the posterior side of the sacroiliac joint
posterior superior iliac spine
rounded, posterior end of the iliac crest
proximal radioulnar joint
articulation formed by the radial notch of the ulna and the head of the radius
proximal tibiofibular joint
articulation between the head of the fibula and the inferior aspect of the lateral condyle of the tibia
pubic arch
bony structure formed by the pubic symphysis, and the bodies and inferior pubic rami of the right and left pubic bones
pubic body
enlarged, medial portion of the pubis region of the hip bone
pubic symphysis
joint formed by the articulation between the pubic bodies of the right and left hip bones
pubic tubercle
small bump located on the superior aspect of the pubic body
pubis
anterior portion of the hip bone
radial fossa
small depression located on the anterior humerus above the capitulum; this space receives the head of the radius when the elbow is maximally flexed
radial notch of the ulna
small, smooth area on the lateral side of the proximal ulna; articulates with the head of the radius as part of the proximal radioulnar joint
radial tuberosity
oval-shaped, roughened protuberance located on the medial side of the proximal radius
radiocarpal joint
wrist joint, located between the forearm and hand regions of the upper limb; articulation formed proximally by the distal end of the radius and the fibrocartilaginous pad that unites the distal radius and ulna bone, and distally by the scaphoid, lunate, and triquetrum carpal bones
radius
bone located on the lateral side of the forearm
sacroiliac joint
joint formed by the articulation between the auricular surfaces of the sacrum and ilium
sacrospinous ligament
ligament that spans the sacrum to the ischial spine of the hip bone
sacrotuberous ligament
ligament that spans the sacrum to the ischial tuberosity of the hip bone
scaphoid
from the lateral side, the first of the four proximal carpal bones; articulates with the radius proximally, the trapezoid, trapezium, and capitate distally, and the lunate medially
scapula
shoulder blade bone located on the posterior side of the shoulder
shaft of the femur
cylindrically shaped region that forms the central portion of the femur
shaft of the fibula
elongated, slender portion located between the expanded ends of the fibula
shaft of the humerus
narrow, elongated, central region of the humerus
shaft of the radius
narrow, elongated, central region of the radius
shaft of the tibia
triangular-shaped, central portion of the tibia
shaft of the ulna
narrow, elongated, central region of the ulna
soleal line
small, diagonally running ridge located on the posterior side of the proximal tibia
spine of the scapula
prominent ridge passing mediolaterally across the upper portion of the posterior scapular surface
sternal end of the clavicle
medial end of the clavicle that articulates with the manubrium of the sternum
sternoclavicular joint
articulation between the manubrium of the sternum and the sternal end of the clavicle; forms the only bony attachment between the pectoral girdle of the upper limb and the axial skeleton
styloid process of the radius
pointed projection located on the lateral end of the distal radius
styloid process of the ulna
short, bony projection located on the medial end of the distal ulna
subpubic angle
inverted V-shape formed by the convergence of the right and left ischiopubic rami; this angle is greater than 80 degrees in females and less than 70 degrees in males
subscapular fossa
broad depression located on the anterior (deep) surface of the scapula
superior angle of the scapula
corner of the scapula between the superior and medial borders of the scapula
superior border of the scapula
superior margin of the scapula
superior pubic ramus
narrow segment of bone that passes laterally from the pubic body to join the ilium
supraglenoid tubercle
small bump located at the superior margin of the glenoid cavity
suprascapular notch
small notch located along the superior border of the scapula, medial to the coracoid process
supraspinous fossa
narrow depression located on the posterior scapula, superior to the spine
surgical neck
region of the humerus where the expanded, proximal end joins with the narrower shaft
sustentaculum tali
bony ledge extending from the medial side of the calcaneus bone
talus
tarsal bone that articulates superiorly with the tibia and fibula at the ankle joint; also articulates inferiorly with the calcaneus bone and anteriorly with the navicular bone
tarsal bone
one of the seven bones that make up the posterior foot; includes the calcaneus, talus, navicular, cuboid, medial cuneiform, intermediate cuneiform, and lateral cuneiform bones
thigh
portion of the lower limb located between the hip and knee joints
tibia
shin bone; the large, weight-bearing bone located on the medial side of the leg
tibial tuberosity
elevated area on the anterior surface of the proximal tibia
trapezium
from the lateral side, the first of the four distal carpal bones; articulates with the scaphoid proximally, the first and second metacarpals distally, and the trapezoid medially
trapezoid
from the lateral side, the second of the four distal carpal bones; articulates with the scaphoid proximally, the second metacarpal distally, the trapezium laterally, and the capitate medially
triquetrum
from the lateral side, the third of the four proximal carpal bones; articulates with the lunate laterally, the hamate distally, and has a facet for the pisiform
trochlea
pulley-shaped region located medially at the distal end of the humerus; articulates at the elbow with the trochlear notch of the ulna
trochlear notch
large, C-shaped depression located on the anterior side of the proximal ulna; articulates at the elbow with the trochlea of the humerus
ulna
bone located on the medial side of the forearm
ulnar notch of the radius
shallow, smooth area located on the medial side of the distal radius; articulates with the head of the ulna at the distal radioulnar joint
ulnar tuberosity
roughened area located on the anterior, proximal ulna inferior to the coronoid process
Nội dung này đang được cập nhật.
Dưới đây là các bài văn nằm ở bên trái. Ở bên phải là các bài luyện tập (practice) để đánh giá khả năng đọc hiểu của bạn. Sẽ khó khăn trong thời gian đầu nếu vốn từ vựng của bạn còn hạn chế, đặc biệt là từ vựng Y khoa. Hãy kiên nhẫn và đọc nhiều nhất có kể, lượng kiến thức tích tụ dần sẽ giúp bạn đọc thoải mái hơn.
Like the upper limb, the lower limb is divided into three regions. The thigh is that portion of the lower limb located between the hip joint and knee joint. The leg is specifically the region between the knee joint and the ankle joint. Distal to the ankle is the foot. The lower limb contains 30 bones. These are the femur, patella, tibia, fibula, tarsal bones, metatarsal bones, and phalanges (see Figure 1). The femur is the single bone of the thigh. The patella is the kneecap and articulates with the distal femur. The tibia is the larger, weight-bearing bone located on the medial side of the leg, and the fibula is the thin bone of the lateral leg. The bones of the foot are divided into three groups. The posterior portion of the foot is formed by a group of seven bones, each of which is known as a tarsal bone, whereas the mid-foot contains five elongated bones, each of which is a metatarsal bone. The toes contain 14 small bones, each of which is a phalanx bone of the foot.
The femur, or thigh bone, is the single bone of the thigh region (Figure 2). It is the longest and strongest bone of the body, and accounts for approximately one-quarter of a person’s total height. The rounded, proximal end is the head of the femur, which articulates with the acetabulum of the hip bone to form the hip joint. The fovea capitis is a minor indentation on the medial side of the femoral head that serves as the site of attachment for the ligament of the head of the femur. This ligament spans the femur and acetabulum, but is weak and provides little support for the hip joint. It does, however, carry an important artery that supplies the head of the femur.

The narrowed region below the head is the neck of the femur. This is a common area for fractures of the femur. The greater trochanter is the large, upward, bony projection located above the base of the neck. Multiple muscles that act across the hip joint attach to the greater trochanter, which, because of its projection from the femur, gives additional leverage to these muscles. The greater trochanter can be felt just under the skin on the lateral side of your upper thigh. The lesser trochanter is a small, bony prominence that lies on the medial aspect of the femur, just below the neck. A single, powerful muscle attaches to the lesser trochanter. Running between the greater and lesser trochanters on the anterior side of the femur is the roughened intertrochanteric line. The trochanters are also connected on the posterior side of the femur by the larger intertrochanteric crest.

The elongated shaft of the femur has a slight anterior bowing or curvature. At its proximal end, the posterior shaft has the gluteal tuberosity, a roughened area extending inferiorly from the greater trochanter. More inferiorly, the gluteal tuberosity becomes continuous with the linea aspera (“rough line”). This is the roughened ridge that passes distally along the posterior side of the mid-femur. Multiple muscles of the hip and thigh regions make long, thin attachments to the femur along the linea aspera.

The distal end of the femur has medial and lateral bony expansions. On the lateral side, the smooth portion that covers the distal and posterior aspects of the lateral expansion is the lateral condyle of the femur. The roughened area on the outer, lateral side of the condyle is the lateral epicondyle of the femur. Similarly, the smooth region of the distal and posterior medial femur is the medial condyle of the femur, and the irregular outer, medial side of this is the medial epicondyle of the femur. The lateral and medial condyles articulate with the tibia to form the knee joint. The epicondyles provide attachment for muscles and supporting ligaments of the knee. The adductor tubercle is a small bump located at the superior margin of the medial epicondyle. Posteriorly, the medial and lateral condyles are separated by a deep depression called the intercondylar fossa. Anteriorly, the smooth surfaces of the condyles join together to form a wide groove called the patellar surface, which provides for articulation with the patella bone. The combination of the medial and lateral condyles with the patellar surface gives the distal end of the femur a horseshoe (U) shape.
The patella (kneecap) is the largest sesamoid bone of the body (see Figure 2). A sesamoid bone is a bone that is incorporated into the tendon of a muscle where that tendon crosses a joint. The sesamoid bone articulates with the underlying bones to prevent damage to the muscle tendon due to rubbing against the bones during movements of the joint. The patella is found in the tendon of the quadriceps femoris muscle, the large muscle of the anterior thigh that passes across the anterior knee to attach to the tibia. The patella articulates with the patellar surface of the femur and thus prevents rubbing of the muscle tendon against the distal femur. The patella also lifts the tendon away from the knee joint, which increases the leverage power of the quadriceps femoris muscle as it acts across the knee. The patella does not articulate with the tibia.
The tibia (shin bone) is the medial bone of the leg and is larger than the fibula, with which it is paired (Figure 3). The tibia is the main weight-bearing bone of the lower leg and the second longest bone of the body, after the femur. The medial side of the tibia is located immediately under the skin, allowing it to be easily palpated down the entire length of the medial leg.

The proximal end of the tibia is greatly expanded. The two sides of this expansion form the medial condyle of the tibia and the lateral condyle of the tibia. The tibia does not have epicondyles. The top surface of each condyle is smooth and flattened. These areas articulate with the medial and lateral condyles of the femur to form the knee joint. Between the articulating surfaces of the tibial condyles is the intercondylar eminence, an irregular, elevated area that serves as the inferior attachment point for two supporting ligaments of the knee.

The tibial tuberosity is an elevated area on the anterior side of the tibia, near its proximal end. It is the final site of attachment for the muscle tendon associated with the patella. More inferiorly, the shaft of the tibia becomes triangular in shape.

The anterior apex of this triangle forms the anterior border of the tibia, which begins at the tibial tuberosity and runs inferiorly along the length of the tibia. Both the anterior border and the medial side of the triangular shaft are located immediately under the skin and can be easily palpated along the entire length of the tibia. A small ridge running down the lateral side of the tibial shaft is the interosseous border of the tibia. This is for the attachment of the interosseous membrane of the leg, the sheet of dense connective tissue that unites the tibia and fibula bones. Located on the posterior side of the tibia is the soleal line, a diagonally running, roughened ridge that begins below the base of the lateral condyle, and runs down and medially across the proximal third of the posterior tibia. Muscles of the posterior leg attach to this line.

The large expansion found on the medial side of the distal tibia is the medial malleolus (“little hammer”). This forms the large bony bump found on the medial side of the ankle region. Both the smooth surface on the inside of the medial malleolus and the smooth area at the distal end of the tibia articulate with the talus bone of the foot as part of the ankle joint. On the lateral side of the distal tibia is a wide groove called the fibular notch. This area articulates with the distal end of the fibula, forming the distal tibiofibular joint.
The fibula is the slender bone located on the lateral side of the leg (see Figure 3). The fibula does not bear weight. It serves primarily for muscle attachments and thus is largely surrounded by muscles. Only the proximal and distal ends of the fibula can be palpated.

The head of the fibula is the small, knob-like, proximal end of the fibula. It articulates with the inferior aspect of the lateral tibial condyle, forming the proximal tibiofibular joint. The thin shaft of the fibula has the interosseous border of the fibula, a narrow ridge running down its medial side for the attachment of the interosseous membrane that spans the fibula and tibia. The distal end of the fibula forms the lateral malleolus, which forms the easily palpated bony bump on the lateral side of the ankle. The deep (medial) side of the lateral malleolus articulates with the talus bone of the foot as part of the ankle joint. The distal fibula also articulates with the fibular notch of the tibia.
The posterior half of the foot is formed by seven tarsal bones (Figure 4). The most superior bone is the talus. This has a relatively square-shaped, upper surface that articulates with the tibia and fibula to form the ankle joint. Three areas of articulation form the ankle joint: The superomedial surface of the talus bone articulates with the medial malleolus of the tibia, the top of the talus articulates with the distal end of the tibia, and the lateral side of the talus articulates with the lateral malleolus of the fibula. Inferiorly, the talus articulates with the calcaneus (heel bone), the largest bone of the foot, which forms the heel. Body weight is transferred from the tibia to the talus to the calcaneus, which rests on the ground. The medial calcaneus has a prominent bony extension called the sustentaculum tali (“support for the talus”) that supports the medial side of the talus bone.

The cuboid bone articulates with the anterior end of the calcaneus bone. The cuboid has a deep groove running across its inferior surface, which provides passage for a muscle tendon. The talus bone articulates anteriorly with the navicular bone, which in turn articulates anteriorly with the three cuneiform (“wedge-shaped”) bones. These bones are the medial cuneiform, the intermediate cuneiform, and the lateral cuneiform. Each of these bones has a broad superior surface and a narrow inferior surface, which together produce the transverse (medial-lateral) curvature of the foot. The navicular and lateral cuneiform bones also articulate with the medial side of the cuboid bone.
The anterior half of the foot is formed by the five metatarsal bones, which are located between the tarsal bones of the posterior foot and the phalanges of the toes (see Figure 4). These elongated bones are numbered 1–5, starting with the medial side of the foot. The first metatarsal bone is shorter and thicker than the others. The second metatarsal is the longest. The base of the metatarsal bone is the proximal end of each metatarsal bone. These articulate with the cuboid or cuneiform bones. The base of the fifth metatarsal has a large, lateral expansion that provides for muscle attachments. This expanded base of the fifth metatarsal can be felt as a bony bump at the midpoint along the lateral border of the foot. The expanded distal end of each metatarsal is the head of the metatarsal bone. Each metatarsal bone articulates with the proximal phalanx of a toe to form a metatarsophalangeal joint. The heads of the metatarsal bones also rest on the ground and form the ball (anterior end) of the foot.
The toes contain a total of 14 phalanx bones (phalanges), arranged in a similar manner as the phalanges of the fingers (see Figure 4). The toes are numbered 1–5, starting with the big toe (hallux). The big toe has two phalanx bones, the proximal and distal phalanges. The remaining toes all have proximal, middle, and distal phalanges. A joint between adjacent phalanx bones is called an interphalangeal joint.
When the foot comes into contact with the ground during walking, running, or jumping activities, the impact of the body weight puts a tremendous amount of pressure and force on the foot. During running, the force applied to each foot as it contacts the ground can be up to 2.5 times your body weight. The bones, joints, ligaments, and muscles of the foot absorb this force, thus greatly reducing the amount of shock that is passed superiorly into the lower limb and body. The arches of the foot play an important role in this shock-absorbing ability. When weight is applied to the foot, these arches will flatten somewhat, thus absorbing energy. When the weight is removed, the arch rebounds, giving “spring” to the step. The arches also serve to distribute body weight side to side and to either end of the foot.

The foot has a transverse arch, a medial longitudinal arch, and a lateral longitudinal arch (see Figure 4). The transverse arch forms the medial-lateral curvature of the mid-foot. It is formed by the wedge shapes of the cuneiform bones and bases (proximal ends) of the first to fourth metatarsal bones. This arch helps to distribute body weight from side to side within the foot, thus allowing the foot to accommodate uneven terrain.

The longitudinal arches run down the length of the foot. The lateral longitudinal arch is relatively flat, whereas the medial longitudinal arch is larger (taller). The longitudinal arches are formed by the tarsal bones posteriorly and the metatarsal bones anteriorly. These arches are supported at either end, where they contact the ground. Posteriorly, this support is provided by the calcaneus bone and anteriorly by the heads (distal ends) of the metatarsal bones. The talus bone, which receives the weight of the body, is located at the top of the longitudinal arches. Body weight is then conveyed from the talus to the ground by the anterior and posterior ends of these arches. Strong ligaments unite the adjacent foot bones to prevent disruption of the arches during weight bearing. On the bottom of the foot, additional ligaments tie together the anterior and posterior ends of the arches. These ligaments have elasticity, which allows them to stretch somewhat during weight bearing, thus allowing the longitudinal arches to spread. The stretching of these ligaments stores energy within the foot, rather than passing these forces into the leg. Contraction of the foot muscles also plays an important role in this energy absorption. When the weight is removed, the elastic ligaments recoil and pull the ends of the arches closer together. This recovery of the arches releases the stored energy and improves the energy efficiency of walking.

Stretching of the ligaments that support the longitudinal arches can lead to pain. This can occur in overweight individuals, with people who have jobs that involve standing for long periods of time (such as a waitress), or walking or running long distances. If stretching of the ligaments is prolonged, excessive, or repeated, it can result in a gradual lengthening of the supporting ligaments, with subsequent depression or collapse of the longitudinal arches, particularly on the medial side of the foot. This condition is called pes planus (“flat foot” or “fallen arches”).

OpenStax. (2022). Anatomy and Physiology 2e. Rice University. Retrieved June 15, 2023. ISBN-13: 978-1-711494-06-7 (Hardcover) ISBN-13: 978-1-711494-05-0 (Paperback) ISBN-13: 978-1-951693-42-8 (Digital). License: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Access for free at openstax.org.

The axial skeleton forms the central axis of the body and consists of the skull, vertebral column, and thoracic cage. The appendicular skeleton consists of the pectoral and pelvic girdles, the limb bones, and the bones of the hands and feet.

The femur is the single bone of the thigh region. It articulates superiorly with the hip bone at the hip joint, and inferiorly with the tibia at the knee joint. The patella only articulates with the distal end of the femur.

The tibia is the larger, weight-bearing bone located on the medial side of the leg. The fibula is the slender bone of the lateral side of the leg and does not bear weight.

The bones of the foot are divided into three groups. The posterior foot is formed by the seven tarsal bones. The mid-foot has the five metatarsal bones. The toes contain the phalanges.

Nội dung này đang được cập nhật.
Dưới đây là video và các luyện tập (practice) của bài này. Nghe là một kĩ năng khó, đặc biệt là khi chúng ta chưa quen nội dung và chưa có nhạy cảm ngôn ngữ. Nhưng cứ đi thật chậm và đừng bỏ cuộc.
Xem video và cảm nhận nội dung bài. Bạn có thể thả trôi, cảm nhận dòng chảy ngôn ngữ và không nhất thiết phải hiểu toàn bộ bài. Bên dưới là script để bạn khái quát nội dụng và tra từ mới.
Script:
 1. The lower limb is divided into three regions.
 2. These are the thigh, located between the hip and knee joints; the leg, located between the knee and ankle joints; and distal to the ankle, the foot.
 3. There are 30 bones in each lower limb.
 4. These are the femur, patella, tibia, fibula, seven tarsal bones, five metatarsal bones, and 14 phalanges.
 5. The femur is the single bone of the thigh.
 6. Its rounded head articulates with the acetabulum of the hip bone to form the hip joint.
 7. The head has the fovea capitis for attachment of the ligament of the head of the femur.
 8. The narrow neck joins inferiorly with the greater and lesser trochanters.
 9. Passing between these bony expansions are the intertrochanteric line on the anterior femur and the larger intertrochanteric crest on the posterior femur.
 10. On the posterior shaft of the femur is the gluteal tuberosity proximally and the linea aspera in the mid-shaft region.
 11. The expanded distal end consists of three articulating surfaces: the medial and lateral condyles, and the patellar surface.
 12. The outside margins of the condyles are the medial and lateral epicondyles.
 13. The adductor tubercle is on the superior aspect of the medial epicondyle.
 14. The patella is a sesamoid bone located within a muscle tendon.
 15. It articulates with the patellar surface on the anterior side of the distal femur, thereby protecting the muscle tendon from rubbing against the femur.
 16. The leg contains the large tibia on the medial side and the slender fibula on the lateral side.
 17. The tibia bears the weight of the body, whereas the fibula does not bear weight.
 18. The interosseous border of each bone is the attachment site for the interosseous membrane of the leg, the connective tissue sheet that unites the tibia and fibula.
 19. The proximal tibia consists of the expanded medial and lateral condyles, which articulate with the medial and lateral condyles of the femur to form the knee joint.
 20. Between the tibial condyles is the intercondylar eminence.
 21. On the anterior side of the proximal tibia is the tibial tuberosity, which is continuous inferiorly with the anterior border of the tibia.
 22. On the posterior side, the proximal tibia has the curved soleal line.
 23. The bony expansion on the medial side of the distal tibia is the medial malleolus.
 24. The groove on the lateral side of the distal tibia is the fibular notch.
 25. The head of the fibula forms the proximal end and articulates with the underside of the lateral condyle of the tibia.
 26. The distal fibula articulates with the fibular notch of the tibia.
 27. The expanded distal end of the fibula is the lateral malleolus.
 28. The posterior foot is formed by the seven tarsal bones.
 29. The talus articulates superiorly with the distal tibia, the medial malleolus of the tibia, and the lateral malleolus of the fibula to form the ankle joint.
 30. The talus articulates inferiorly with the calcaneus bone.
 31. The sustentaculum tali of the calcaneus helps to support the talus.
 32. Anterior to the talus is the navicular bone, and anterior to this are the medial, intermediate, and lateral cuneiform bones.
 33. The cuboid bone is anterior to the calcaneus.
 34. The five metatarsal bones form the anterior foot.
 35. The base of these bones articulate with the cuboid or cuneiform bones.
 36. The metatarsal heads, at their distal ends, articulate with the proximal phalanges of the toes.
 37. The big toe (or toe number 1) has proximal and distal phalanx bones.
 38. The remaining toes have proximal, middle, and distal phalanges.
Bật video, nghe và điền từ vào chỗ trống.
Dưới đây là phần bàn luận. Bạn có thể tự do đặt câu hỏi, bổ sung kiến thức, và chia sẻ trải nghiệm của mình.
Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Ấn vào ô bên dưới để đánh dấu bạn đã hoàn thành bài học này

Quá dữ! Tiếp tục duy trì phong độ nhé!